دلدادگان » مطالب اسلامی و مذهبی » سیاسی و انقلابی » پیام مهم رهبر انقلاب ، امام سید علی خامنه ای (مد ظله العالی)

پیام مهم رهبر انقلاب ، امام سید علی خامنه ای (مد ظله العالی)

پیام مهم رهبر انقلاب اسلامی ایران
پیام مهم رهبر انقلاب اسلامی ایران

متن کامل پیام مهم رهبر انقلاب به جوانان اروپا و آمریکای شمالی را برای شما آماده نموده ایم و تقاضا داریم که هر چه بیشتر این پیام را که با هدف ترغیب جوانان جهان به اسلام بیان شده است را منتشر نمایید.
با آرزوی سلامتی و طول عمر با عزت و برکت برای رهبر عزیزمان امام سید علی خامنه ای (مد ظله العالی) که برای دین و اسلام، با نهایت صداقت دلسوزی می نماید.

متن کامل پیام مهم رهبر انقلاب به جوانان اروپا و آمریکای شمالی

بسم الله الرّحمن الرّحیم
به عموم جوانان در اروپا و امریکای شمالی

حوادث اخیر در فرانسـه و وقایع مشـابه در برخی دیگر از کشـورهای غربی مرا متقاعد کرد که درباره ی آنها مسـتقیماً با شـما سـخن بگویم. من شـما جوانان را مخاطب خود قرار میدهم؛ نه به این علّت که پدران و مادران شـما را ندیده می انگارم، بلکه به این سـبب که آینده ی ملّت و سرزمینتان را در دسـتان شـما میبینم و نیز حس حقیقت جویی را در قلب های شـما زنده تر و هوشـیارتر مییابم. همچنین در این نوشـته به سیاسـتمداران و دولتمردان شـما خطاب نمیکنم، چون معتقدم که آنان آگاهانه راه سیاسـت را از مسـیر صداقت و درسـتی جدا کرده اند.

سـخن من با شـما درباره ی اسلام اسـت و به طور خاص، درباره ی تصویر و چهره ای که از اسلام به شـما ارائه می گردد. از دو دهـه پیـش بـه ایـن سـو ــ یعنی تقریباً پس از فروپاشـی اتّحاد جماهیر شـوروی ــ تلاش های زیـادی صورت گرفته اسـت تـا ایـن دیـن بزرگ، در جایگاه دشـمنی ترسـناک نشـانده شـود. تحریک احسـاس رعـب و نفـرت و بهره گیری از آن، متأسـفانه سـابقه ای طولانـی در تاریـخ سیاسـی غـرب دارد. مـن در اینجا نمی خواهـم به «هراسهـای» گوناگونی که تاکنـون بـه ملّتهـای غربـی القاء شـده اسـت، بپـردازم. شـما خود با مـروری کوتاه بـر مطالعـات انتقادی اخیـر پیرامون  تاریـخ، میبینیـد کـه در تاریخ نگاری هـای جدیـد، رفتارهـای غیر صادقانـه و مزورانـه ی دولتهای غربی بـا دیگر ملّت ها و فرهنگهای جهان نکوهش شـده اسـت. تاریخ اروپا و امریکا از برده داری شرمسـار اسـت، از دوره ی اسـتعمار سرافکنده اسـت، از سـتم بر رنگین پوسـتان و غیر مسـیحیان خجل اسـت؛ محققین و مورخین شـما از خونریزی هایی که به نام مذهـب بیـن کاتولیـک و پروتسـتان و یا به اسـم ملیّـت و قومیّت در جنگهـای اول و دوم جهانی صـورت گرفته، عمیقاً ابـراز سرافکندگی میکنند.
این به خودی خود جای تحسـین دارد و هدف من نیز از بازگو کردن بخشـی از این فهرسـت بلند، سرزنش تاریخ نیسـت، بلکه از شـما میخواهم از روشـنفکران خود بپرسـید چرا وجدان عمومی در غرب باید همیشـه با تأخیری چند ده سـاله و گاهـی چنـد صـد سـاله بیـدار و آگاه شـود؟ چرا بازنگـری در وجدان جمعی، باید معطوف به گذشـته های دور باشـد نه مسـائل روز؟ چرا در موضوع مهمی همچون شـیوه ی برخورد با فرهنگ و اندیشـه ی اسلامی، از شـکل گیری آگاهی عمومی جلوگیری میشود؟

شـما بخوبـی می دانیـد کـه تحقیـر و ایجاد نفرت و تـرس موهـوم از «دیگری»، زمینه ی مشترک تمام آن سـودجویی های سـتمگرانه بـوده اسـت. اکنـون مـن میخواهـم از خود بپرسـید کـه چرا سیاسـت قدیمـی هراس افکنـی و نفرت پراکنی، این بار با شـدتی بی سـابقه، اسلام و مسـلمانان را هدف گرفته اسـت؟ چرا سـاختار قدرت در جهان امروز مایل اسـت تفکـر اسلامی در حاشـیه و انفعـال قـرار گیـرد؟ مگر چه معانی و ارزشـهایی در اسلام، مزاحم برنامـه ی قدرتهای بزرگ اسـت و چـه منافعـی در سـایه ی تصویرسـازی غلـط از اسلام، تأمیـن میگـردد؟ پـس خواسـته ی اول مـن این اسـت که دربـاره ی انگیزه هـای ایـن سـیاه نمایی گسترده علیه اسـلام پرسـش و کاوش کنید.

خواسـته ی دوم من این اسـت که در واکنش به سـیل پیشـداوری ها و تبلیغات منفی، سـعی کنید شـناختی مسـتقیم و بی واسـطه از ایـن دیـن بـه دسـت آورید. منطق سـلیم اقتضـاء میکند که لااقل بدانیـد آنچه شـما را از آن می گریزانند و می ترسـانند، چیسـت و چـه ماهیّتـی دارد. مـن اصرار نمیکنـم که برداشـت من یا هر تلقـی دیگری از اسلام را بپذیرید بلکـه میگویـم اجـازه ندهیـد این واقعیّـت پویا و اثرگـذار در دنیای امروز، با اغراض و اهداف آلوده به شـما شناسـانده شـود. اجـازه ندهیـد ریاکارانـه، تروریسـتهای تحت اسـتخدام خود را به عنوان نمایندگان اسلام به شـما معرفی کنند. اسلام را از طریـق منابـع اصیـل و مآخـذ دسـت اول آن بشناسـید. بـا اسلام از طریـق قـرآن و زندگـی پیامـبر بـزرگ آن (ص) آشـنا شـوید. من در اینجا مایلم بپرسـم آیا تاکنون خود مسـتقیماً به قرآن مسلمانان مراجعه کرده ایـد؟ آیـا تعالیـم پیامـبر اسـلام (ص) و آموزه های انسـانی و اخلاقی او را مطالعـه کرده اید؟ آیا تاکنون به جز رسـانه ها، پیام اسلام را از منبع دیگری دریافت کرده اید؟ آیا هرگز از خود پرسـیده اید که همین اسلام، چگونـه و بـر مبنـای چـه ارزشـهایی طی قـرون متـمادی، بزرگترین تمدن علمـی و فکری جهـان را پـرورش داد و برترین دانشـمندان و متفکـران را تربیت کرد؟

من از شـما میخواهم اجازه ندهید با چهره پردازیهای موهن و سـخیف، بین شـما و واقعیّت، سـد عاطفی و احساسـی ایجاد کنند و امکان داوری بی طرفانه را از شـما سـلب کنند. امروز که ابزارهای ارتباطاتی، مرزهای جغرافیایی را شکسـته اسـت، اجـازه ندهیـد شـما را در مرزهـای سـاختگی و ذهنـی محصور کنند. اگـر چه هیچکس به صورت فـردی نمیتواند شـکافهای ایجـاد شـده را پـر کنـد، امـا هـر یـک از شـما می توانـد به قصد روشـنگری خـود و محیـط پیرامونـش، پلی از اندیشـه و انصاف بر روی آن شـکافها بسـازد. این چالش از پیش طراحی شـده بین اسلام و شـما جوانان، اگر چه ناگوار اسـت امـا می توانـد پرسـش های جدیـدی را در ذهن کنجکاو و جسـتجوگر شـما ایجاد کنـد. تلاش در جهت یافتن پاسـخ ایـن پرسـش ها، فرصـت مغتنمـی را برای کشـف حقیقت هـای نو پیش روی شـما قرار می دهـد. بنابراین، ایـن فرصت را بـرای فهـم صحیـح و درک بـدون پیشـداوری از اسلام از دسـت ندهید تا شـاید به یمن مسـئولیّت پذیری شـما در قبال حقیقـت، آینـدگان ایـن برهـه از تاریـخ تعامل غرب با اسلام را با آزردگی کمتر و وجدانی آسـوده تر به نـگارش درآورند.

سید علی خامنه ای
۹۳/۱۱/۱

Message of ayatollah Seyyed Ali Khamenei Leader of The Islamic Republic of Iran

you can download the pdf file and Read the Message of ayatollah Seyyed Ali Khamenei Leader of The Islamic Republic of Iran.

Please Read the Message of ayatollah Seyyed Ali Khamenei Leader of The Islamic Republic of Iran and share on Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram and other social networks.
thank you very much!

Download Link: Message of ayatollah Seyyed Ali Khamenei

بررسی کلی

امتیاز کل

متن کامل پیام مهم رهبر انقلاب به جوانان اروپا و آمریکای شمالی را که با هدف ترغیب جوانان جهان به اسلام بیان شده است را منتشر نمایید.

دریافت | Download
User Rating: ۴.۹ ( ۱ votes)

درباره دلدادگان

سایت مذهبی دلدادگان با هدف نشر معارف، فرهنگ اسلامی و بیان مطالب دینی آموزنده راه اندازی شده است. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را جهت پیشرفت سایت اسلامی دلدادگان ارسال نمایید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.